• гр. Пловдив, ул. "Ламартин" 2, етаж 2, офис 2
  • office@investpoint.bg
  • +359 877 599 546

Какво е франчайзинг ?

Какво е франчайзинг?

Франчайзингът има сложна природа


Той се утвърждава като печеливша концепция за изграждане на междуфирмени отношения за бърза експанзия на вътрешния и на международния пазар на определени стоки и услуги. От гледна точка на маркетинга той е пазарно ориентиран метод за продажба на бизнес услуги на независими, обичайно малки компании, които притежават капитал, но нямат достатъчно бизнес опит. Също така той представлява и канал за реализация.

От гледна точка на мениджмънта той е хибридна организационна форма, която е разположена между двата екстремни варианта – вертикалната междуфирмена интеграция и операции между напълно независими фирми.Въпреки, че контрагентите по операцията са независими, сделките които сключват помежду си имат характера на вътрешнофирмени операции.

От позициите на международния бизнес франчайзингът е метод за навлизане на международния пазар, съответстващ на третия етап от процеса на интернационализация на бизнеса, след класическото лицензионно съглашение и преди изграждането на смесени фирми. При него се съчетава една успешна комбинация от по – нисък риск, характерен за дистрибуторските, комисионните и агентските операции и прецизен контрол, характерен за смесените фирми.

От позицията на търговското право това е двустранен договор, с който франчайзодателят предоставя лиценз или разрешава осъществяването на определен бизнес от франчайзополучателя под името и търговската марка на франчайзодателя и при ползване на предоставените от франчайзодателя методи. Видно е, че франчайзингът представлява сложна система, за която в теорията и практиката няма общо възприета дефиниция. Това до голяма степен се определя и от факта, че начините за оформянето на франчайзинговите системи на национално и международно ниво са много разнообразни. Една много подробна и точна характеристика на франчайзинга се дава от Немския франчайзингов съюз (Deutcher Franchise Verband – DFV) по следния начин:

Франчайзингът е пласментна основа, организирана на основата на вертикално коопериране между предприятията – самостоятелни юридически лица, чрез сключване между тях на дългосрочни гражданско – правни договори. Системата участва на пазара като единно цяло и се характеризира с програма за разделяне на дейностите между включените в нея стопански единици при единно ръководство и контрол от страна на предприятието франчайзодател. То предоставя франчайзингов пакет, включващ концепция за снабдяване, организация и пласмент, права на интелектуална собственост и мероприятия за квалификация на персонала. Франчайзополучателите от своя страна се задължават да подкрепят постоянно и активно франчайзодателя и да усъвършенстват предоставената им от него концепция. Те действат от свое име и за своя сметка, предоставят труд, капитал и информация и придобиват право да ползват франчайзинговия пакет срещу заплащане на възнаграждение на франчайзодателя.

Макар и описателно, това определение включва четири основни елемента на франчайзинга, които могат да се представят по следния начин:

Фрайчайзингът е система за организиране на пласмент на стоки и/или услуги.

Франчайзодателят предоставя на франчайзополучателите правото на ползване срещу определено възнаграждение, наричано франчайзингов пакет.

Франчайзополучателите са самостоятелни юридически лица и автономни организационно – стопански единици.

Франчайзодателят контролира функционирането на франчайзинговата система.

Стартирането на собствен бизнес чрез франчайз е доказано най-ниско рисковият начин. Вижте повече